Ayçiçeği

AYDINLATMA METNI

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Başak Işık Deniz (bundan sonra “Studio Diflorance”) tarafından hazırlanmıştır.

Kanun’ un 10. maddesi ile “Veri Sorumlusuna”; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’ un 11. maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiş olup bu aydınlatma metni ile “Kanun” kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olacak tarafımızdan gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunularak bilgilendirilmeniz hedeflenmektedir.

1.Veri Sorumlusu Sıfatımız

Veri sorumlusu Kanun’un 3-ı. maddesinde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış olup siz değerli müşterilerimize ilişkin veriler bakımından veri sorumlusuyuz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Siz değerli müşterimize ait ad-soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, kimlik numarası/numaraları, IBAN bilgisi, adres bilgisi şeklindeki kişisel veriler;

 • yapacağınız sözleşmelerin kurulması, ifası, sonlandırılması da dahil olmak üzere tüm aşamaları kapsamında,

 • hizmetlerimizin sunulması,

 • yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla,

 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti amacıyla,

 • mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

 • teslimatın gerçekleştirilmesi,

 • tarafınıza ticari ileti gönderilmesi, pazarlama yapılması amaçlarıyla işlenmektedir.


3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz;

 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara,

 • Kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere,

 • faaliyetlerimizi yürütmek üzere hukuk, vergi, yazılım vb. alanlarda hizmet alınan üçüncü taraflara,

 • Kargo şirketine,

 • işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara,       

 • hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara

hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

 • tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,

 • yapacağınız bildirimler vasıtasıyla,

 • web sitemiz aracılığıyla,

 • KPS, SMS, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere www.diflorance.com dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve mevzuat çerçevesinde belirlenmiş süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz;

 • Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin müzakeresi, kurulması ve ifası (KVKK m.5/2-c) ile

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f),

 • Tarafınıza ticari ile gönderilebilmesi amacıyla vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden açık rıza (KVKK m.5/1) hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.


5.Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız


Bize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahipsiniz.


6.Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu


Bir üst maddede, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;


 1. Aşağıda yazılı Studio Diflorance adresine kimliğinizi tevsik edici bilgiler ile şahsen,

 2. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Studio Diflorance’a bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan güncel elektronik posta adresiniz vasıtasıyla info@diflorance.com mail adresine,

iletebilirsiniz.


Yukarıda belirtilen usul ile yapacağınız başvurularınızda;


 • Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanız

 • T.C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası

 • T.C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz ve kimlik numaranız

 • Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz

 • Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız

 •  Talep konusu


mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir. 


Başvurularınız tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, yasal süre içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır.  Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın bize ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun bize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Başvurularınızın yanıtlanması esas olarak ücretsiz bir süreç olup eğer ki yanıtlama süreci bir maliyet gerektiriyorsa mevzuat kapsamında veya idari olarak belirlenmiş/belirlenecek tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.


Studio Diflorance - Başak Işık Deniz

Adres: Fikirtepe Mah. Hızırbey Caddesi Volkan Sokak Pırlanta Göztepe Sitesi C Blok Daire 48       Kadıköy İstanbul

İnternet sitesinin adresi: www.diflorance.com